top of page

Przystanek 

Horyniec 2019

konkurs plastyczno-fotograficzny

"Where is your home?

With my loved ones"

Regulamin i zasady uczestnictwa

1. Organizatorami Konkursu Plastyczno-Fotograficznego są:

 

 

2. Patronat nad Konkursem obejmują:

 

 

3. W Konkursie wziąć udział mogą:

 

 • Dorośli i dzieci mieszkające na terenie Gminy Horyniec-Zdrój.

 • Dorośli z terenu całej Wielkiej Brytanii.

 • Dorośli mieszkający na terenie powiatu lubaczowskiego.

 • Dzieci i młodzież do lat 18 z Wielkiej Brytanii.

 

3. Głównymi celami Konkursu są:

 

 • Promocja regionu, w którym się mieszka poprzez umiejętne pokazanie jego walorów.

 • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i fotograficznych, wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i fotograficznego, rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych i fotograficznych.

 • Ciekawe, rozwojowe i pożyteczne organizowanie czasu wolnego w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Prace będą przyjmowane i oceniane w ramach trzech kategorii wiekowych:

 

 • Kategoria I – dzieci od lat 6 do 14.

 • Kategoria II – młodzież od lat 15 do 17.

 • Kategoria III – dorośli od lat 18.

 

5. Prace przyjmowane i oceniane będą w dwóch kategoriach:

 

 • praca plastyczna - dowolna technika malarska lub rysunkowa

 • dopuszczalne jest wykorzystanie praca mix-mediowej (mieszanej) z wykorzystaniem więcej niż jednego medium lub materiału, z którego praca jest wykonana. Najpopularniejszym przykładem pracy mix-mediowej jest kolaż składający się z kilku warstw i różnych materiałów. W takim kolażu możemy wykorzystać to, co mamy pod ręką, na przykład zdjęcia, różne farby, tusze, mgiełki, kredki różnego rodzaju, tkaniny, papiery, drewienka, tekturki. 

 • fotografia - dowolną techniką, kolor lub czarno-biała, wykonana telefonem lub aparatem o minimalnej rozdzielczości 10mpx.

6. Akceptowane formaty i zasady zgłaszania prac w kategorii plastycznej:

 

 • Przyjmowane będą wyłącznie prace namalowane własnoręcznie.

 • Prace muszą zostać namalowane a arkuszach formatu maksymalnie A3.

 • Pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora na odwrocie wraz z podaniem tytułu.

 

7. Sposoby zgłaszania prac w kategorii plastycznej:

 

 • Wielka Brytania: LOKOMOTYWA – STACJA NORTHAMPTON, 37 ALEXANDRA ROAD NN1 5QP, NORTHAMPTON.

 

 • Polska / Horyniec-Zdrój: KRYSTIAN KŁYSEWICZ - GMINNY OŚRODEK KULTURY W HORYŃCU-ZDROJU, JANA III SOBIESKIEGO 4, 37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ.

 

8. Prace w przyjmowane będą w okresie od 25 LUTEGO do 3 MAJA 2019 ROKU.

 

9. Akceptowane formaty i zasady zgłaszania prac w kategorii fotograficznej:

 

 • Prace przyjmowane będą drogą elektroniczną.

 • Plik graficzny musi zostać przesłany w formacie JPEG.

 • Krótszy bok zdjęcia powinien mieć minimalnie 2048 pixeli.

 • Objętość pliku nie może przekroczyć 10 MB.

 • Plik musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora.

 • Zdjęcie musi być wykonane własnoręcznie.

 • Dopuszcza się obróbkę cyfrową zdjęcia, bez ingerowania w zawartość (nie można usuwać czy dodawać elementów do fotografii).

  

10. Sposoby zgłaszania prac w kategorii fotograficznej – plik graficzna należy przesłać z pośrednictwem formularza zamieszonego u dołu strony, podając we właściwych polach temat i tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres pocztowy oraz numer telefonu kontaktowego.

 

11. Dopuszczalne jest zgłaszanie prac przez rodzica, lub opiekuna prawnego dziecka.

12. Prace w przyjmowane będą w okresie od 25 LUTEGO do 3 MAJA 2019 ROKU.

13. Tematyka prac w obu kategoriach jest jednakowa i powinna odnosić się do dowolnego miejsca, postaci bądź wydarzenia związanego z historią miejsca zamieszkania uczestnika jak również może ukazywać życie codzienne swojego regionu. Za region rozumiemy: w przypadku uczestników z Polski gminę Horyniec-Zdrój (wszystkie kategorie wiekowe). W przypadku uczestników z Wielkiej Brytanii odpowiednio w kategorii dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz dorośli z całej Wielkiej Brytanii.

14. Kryteria oceny prac – prace plastyczne:

 

 • ​Zgodność z tematyką konkursu.

 • Samodzielność wykonania pracy.

 • Estetyka wykonania pracy.

 • Ciekawa forma (technika, kompozycja).

15. Kryteria oceny prac - prace fotograficzne:

 • Wpisanie się w tematykę konkursu.

 • Ekspresja emocji zawartych w obrazie.

 • Pomysłowość.

 • Oryginalność ujęcia.

 • Techniczna jakość zdjęcia.

17. Postanowienia ogólne:

 • Praca konkursowa musi być autorską pracą Uczestnika, niepublikowaną i niezgłoszoną wcześniej w ramach innego konkursu plastycznego.
 • Każdy Uczestnik zgłosić może tylko jedną pracę w danej kategorii.

 • Ocena prac zostanie dokonana w maju 2019 roku.

 • Wyborem najlepszych i nagrodzonych prac zajmą się dwie oddzielne Komisje Jurorskie: w Polsce (patrz punkt 19) i Wielkiej Brytanii (patrz punkt 20).

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom odbędzie się w 15 czerwca (Wielka Brytania) i 28 czerwca (Polska) 2019.  

 • W przypadku dorosłych niedopuszczalne jest zgłaszanie prac w imieniu osób trzecich.

 • Uczestnik Konkursu, lub Rodzic / Opiekun Prawny w przypadku dzieci i młodzieży, oświadcza, że przysługuje mu do niej prawo autorskie, majątkowe i osobiste.

 • Organizator Konkursu nie nabywa praw autorskich do przekazanych prac i nie będzie przekazywał ich podmiotom trzecim bez zgody autorów. 

 • Zgłaszając pracę uczestnik udziela Organizatorom Konkursu prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celach promocyjnych, publikacji w dowolnym nakładzie oraz używania i publikowania na portalach społecznościowych i witrynach internetowych oraz w innych formach utrwaleń (cyfrowych i fizycznych).

 • Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich. Nie mogą również naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne.

 • Prace nie mogą przedstawiać przemocy albo materiałów o tematyce rasistowskiej, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 • Przekazane prace nie będą zwracane i przechodzą one na własność Organizatorów.

 • Zgłoszenie pracy i akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody Uczestników, lub ich Opiekunów Prawnych, na przetwarzanie danych przez Organizatorów Konkursu. Dane będą wykorzystane w ramach organizacji Konkursu i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim.

 • Laureaci zobowiązują się do przesłania na prośbę Organizatora fotografii w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

 • Zmian postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, mogących mieć wpływ na organizację Konkursu.

 • Odstąpienia od organizacji Konkursu bez podania przyczyn.

 • Upoważnienia członków komisji jurorskiej w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

 • Zmian terminu oddawania prac i podania tej informacji w czasie nieprzekraczającym 7 dni przed pierwotnie zakładanym terminem.

 • Zmian w składzie komisji jurorskiej.

 • Dyskwalifikacji pracy w przypadku niespełnienia standardów estetycznych i zgłoszonej niezgodnie z zasadami regulaminu.

 

19. Skład komisji konkursowej oceniającej prace uczestników z Wielkiej Brytanii:

 

 • Przewodniczący -  Krystian Kłysewicz - fotograf (Stowarzyszenie Przystanek Horyniec)

 • Małgorzata Stelmach - nauczycielka historii i plastyki, regionalistka

 • Lesław Kuchciak - fotograf, grafik komputerowy

 • Anita Żmurko-Sieradzka - nauczycielka plastyki, projektantka mody

 • Tomasz Michalski - fotograf

 • Marta Lewko - nauczycielka zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży

20. Skład komisji konkursowej oceniającej prace uczestników z Polski:

 

23. Nagrody:

 • W obu kategoriach dla dzieci i młodzieży w Polsce i Wielkiej Brytanii przewiduje się nagrody rzeczowe i zestawy książkowe dla zdobywców miejsc I – III.

 • Dorośli Laureaci w obu kategoriach z Wielkiej Brytanii otrzymają za I Miejsce - £150, za II Miejsce - £100, za III Miejsce - £50.

 • Dorośli w obu kategoriach Laureaci z Polski otrzymają za I Miejsce - 500 PLN, za II Miejsce - 300 PLN, za III Miejsce - 200 PLN.

24. Dane kontaktowe:

Inicjatywa Lokomotywa - Stacja Northampton

37 Alexandra Road

NN1 5QP Northampton

telefon: (+44) 7814637669

e-mail: lokomotywa.stacja.norhampton@gmail.com

www.lokomotywa.co.uk

 

Stowarzyszenie Przystanek Horyniec: przystanekhoryniec@onet.pl 

Formularze fotografia
Przystanek Horyniec 2019 - plakat
bottom of page