top of page

Przystanek 

Horyniec 2019

konkurs literacki

"Co w sercu, 

to na papierze"

Regulamin i zasady uczestnictwa

1. Organizatorami Konkursu Literackiego „Co w sercu, to na papierze” są:

 

 

2. Patronat nad Konkursem obejmują:

 

 • Robert Serkis – Wójt Gminy Horyniec-Zdrój.

 • Zenon Swatek – Starosta Powiatu Lubaczowskiego.

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.

 

3. W Konkursie wziąć udział mogą:

 

 • Dorośli i dzieci mieszkające na terenie Gminy Horyniec-Zdrój.

 • Dorośli z terenu całej Wielkiej Brytanii.

 • Dzieci i młodzież do lat 18 z hrabstwa Northampton w Wielkiej Brytanii.

 

3. Głównymi celami Konkursu są:

 

 • Zwiększenie zainteresowania Ojczyzną i jej walorami kulturowymi, językowymi oraz krajobrazowymi, zwłaszcza wśród Polaków żyjących na emigracji.

 • Wzmacnianie więzi i miłości do Ojczyzny – szczególnie w środowiskach polonijnych w Wielkiej Brytanii.

 • Propagowanie piękna języka polskiego w kraju i za granicą.

 • Rozwijanie kreatywności, talentu, zainteresowań i pasji w sferze literackiej.

 • Ciekawe, rozwojowe i pożyteczne organizowanie czasu wolnego w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • W przypadku dzieci i młodzieży powrót do tradycji pisma ręcznego.

 

4. Prace będą przyjmowane i oceniane w ramach trzech kategorii wiekowych:

 

 • Kategoria I – dzieci od lat 10 do 14.

 • Kategoria II – młodzież od lat 15 do 17.

 • Kategoria III – dorośli od lat 18.

 

5. Prace przyjmowane i oceniane będą w dwóch kategoriach literackich:

 

 • utwór wierszowany – forma dowolna

 • proza (opowiadanie)

6. Akceptowane formaty i zasady zgłaszania prac w Kategorii I (dzieci) i II (młodzież):

 

 • Przyjmowane będą wyłącznie prace napisane odręcznie.

 • Zgłosić można tylko po jednym utworze w każdej kategorii literackiej - to jest każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden utwór wierszowany i jeden pisany prozą.

 • Prace muszą zostać napisane tuszem koloru czarnego lub niebieskiego, na arkuszach formatu A4 w kratkę lub linię.

 • Utwór wierszowany nie może przekraczać 50 wersów pisma odręcznego.

 • Utwór pisany prozą musi mieścić się w zakresie od 5 do 15 stron, z uwzględnieniem marginesów o wymiarach 2,5 centymetra.

 • Pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora.

 • W nagłówku należy podać wybrany temat pracy (patrz punkt 12 i 13 Regulaminu), oraz własny tytuł.   

 • Wraz z oryginałem pracy należy złożyć / przesłać jej kserokopię.

 

7. Sposoby zgłaszania prac w Kategorii I (dzieci) i II (młodzież) pocztą:

 

 • Wielka Brytania: LOKOMOTYWA – STACJA NORTHAMPTON, 37 ALEXANDRA ROAD NN1 5QP, NORTHAMPTON.

 

 • Polska / Horyniec-Zdrój: KRYSTIAN KŁYSEWICZ - GMINNY OŚRODEK KULTURY W HORYŃCU-ZDROJU, JANA III SOBIESKIEGO 4, 37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ.

 

8. Prace w Kategoriach I (dzieci) i II (młodzież) przyjmowane będą w okresie od 19 LUTEGO do 3 MAJA 2019 ROKU.

 

9. Akceptowane formaty i zasady zgłaszania prac w Kategorii III (dorośli):

 

 • Prace przyjmowane będą drogą elektroniczną.

 • Zgłosić można tylko po jednym utworze w każdej kategorii literackiej - to jest każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jeden utwór wierszowany i jeden pisany prozą.

 • Preferowanym formatem dokumentu jest PDF. Dopuszczalne są formaty DOC i RTF.

 • Wiersz nie może przekraczać długości 400 wersów.

 • Utwór prozatorski musi się mieścić w zakresie od 10 tysięcy do 40 tysięcy znaków standaryzowanego tekstu wliczając w to spacje.

 • Pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora.

 • W nagłówku należy podać wybrany temat pracy (patrz punkt 12 i 14 Regulaminu), oraz własny tytuł.

  

10. Sposoby zgłaszania prac w Kategorii III (dorośli) – dokument należy przesłać z pośrednictwem formularza zamieszonego u dołu strony, podając we właściwych polach temat i tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres pocztowy oraz numer telefonu kontaktowego.

 

11. Prace w Kategorii III (dorośli) przyjmowane będą w okresie od 19 LUTEGO do 3 MAJA 2019 ROKU.

12. Tematy i zagadnienia prac w Kategoriach I (dzieci), II (młodzież) i III (dorośli) dla Uczestników w Polsce:

 

 • „W myśli, sercu i pamięci – niezapomniane, na zawsze utkwiły.”

Temat związany z patriotyzmem lokalnym. Utwór dotyczyć może na przykład zabytku, postaci, lub miejsca, które najbardziej wiążą wspomnienia autora z regionem, z którego pochodzi.

 • „Słowem malowana, moja Gmina ukochana.”

Temat związany z pięknem regionu. Utwór powinien skupiać skupiać się na krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych walorach regionu.

 • „O czym dzieci w Gminie marzą? O czym ludzie nocą śnią?”

Temat związany z wyobrażeniem o przyszłości regionu. Utwór powinien skupiać się na przyszłości Gminy, miejscu w jakim widzi się autor w tej perspektywie, jego roli i tym, co sam może zrobić dla swojej Małej Ojczyzny.

13. Tematy i zagadnienia prac w Kategoriach I (dzieci) i II (młodzież) dla Uczestników w Wielkiej Brytanii:

 • Powtarza mi mama – jesteś Polakiem! Jak mam to rozumieć kiedy ledwo pisać i czytać po polsku umiem?

Temat związany ze świadomością narodową najmłodszego pokolenia emigrantów. Utwór powinien skupiać się na ujęciu rozumienia bycia Polakiem i idei patriotyzmu.

 • Pamiętam, kiedy w Polsce byłem. Co tam pokochałem i polubiłem. W co się z kolegami bawiłem. Za czym tęsknię a czego mi brakuje? Czego tutaj, w Anglii nie znajduję?

Temat związany ze wspomnieniami z pobytu w Polsce. Utwór powinien dotyczyć najpiękniejszych wspomnień z tego okresu, z ewentualną konfrontacją z życiem codziennym w Wielkiej Brytanii.

 • Dziwię się jak to jest lekcje o 8:00 zaczynać. Po polsku od rana czytać,  pisać i z kolegami żartować, a na język angielski chodzić dodatkowo, po godzinach.

Temat związany z wyobrażeniem dnia lekcyjnego w szkole w Polsce.  Utwór powinien dotyczyć tego, w jaki sposób uczeń wychowujący się w Wielkiej Brytanii postrzega, lub wyobraża sobie zajęcia lekcyjne w Polsce.
 

14. Tematy i zagadnienia prac w Kategorii III (dorośli) dla Uczestników w Wielkiej Brytanii:

 • „W sercu i pamięci ten obraz przywołuję – a tam lepszego opisania nie znajduję – niż słowami tymi, że Polskę w sercu mam i miłość do niej ciągle pielęgnuję.”

Temat związany z miłością i tęsknotą emigranta do Polski. Utwór powinien skupiać się na uczuciach i przemyśleniach patrioty przebywającego poza granicami kraju.

 • „Bilans zysków i tego, co stracone robię. I nie wiem, czy z radości czy z tęsknoty po Tobie.”

Temat dotyczący tego, co autor czuje, że zyskał, a co utracił decydując się na życie na emigracji.

 • „Choć daleko od Ciebie, to mam dokąd wracać. Stąd w Ojczyźnie jesienie i zimy, wiosny, słodkie lata, zachwycać mnie będą pięknem, którego próżno szukać w innym krańcu świata.”

Temat związany z pięknem regionu, z którego pochodzi autor. Utwór powinien skupiać się i opisywać krajobrazowe i przyrodnicze piękno ukochanego zakątka Polski.

15. Kryteria oceny prac – proza:

 • Zgodność z przesłaniem Konkursu.

 • Zgodność z wybranym tematem.

 • Oryginalność i wartość literacka pracy.

 • Gramatyka i ortografia.

 • Styl i kompozycja.

 • Dodatkowym kryterium w Kategoriach I (dzieci) i II (młodzież) jest estetyka i staranność napisanego odręcznie utworu.  

16. Kryteria oceny prac – utwór wierszowany:

 • Zgodność z przesłaniem Konkursu.

 • Zgodność z wybranym tematem.

 • Oryginalność i walory literackie pracy.

 • Styl i kompozycja.

 • Oryginalność i dobór środków artystycznego wyrazu.

 • Ortografia i gramatyka.

 • Dodatkowym kryterium w Kategoriach I (dzieci) i II (młodzież) jest estetyka i staranność napisanego odręcznie utworu.

17. Postanowienia ogólne:

 • Praca konkursowa musi być autorską pracą Uczestnika, niepublikowaną i niezgłoszoną wcześniej w ramach innego Konkursu Literackiego.
 • Każdy Uczestnik zgłosić może tylko jedną pracę.

 • Ocena prac zostanie dokonana w maju 2019 roku.

 • Wyborem najlepszych i nagrodzonych prac zajmą się dwie oddzielne Komisje Jurorskie: w Polsce (patrz punkt 21 i 22 regulaminu) i Wielkiej Brytanii (patrz punkt 19 i 20 regulaminu).

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom odbędzie się w 15 czerwca (Wielka Brytania) i 28 czerwca (Polska) 2019.  

 • W przypadku Kategorii III (dorośli) niedopuszczalne jest zgłaszanie prac w imieniu osób trzecich.

 • Uczestnik Konkursu w Kategorii III (dorośli), lub Rodzic / Opiekun Prawny w przypadku Kategorii I i II (dzieci i młodzież), oświadcza, że przysługuje mu do niej prawo autorskie, majątkowe i osobiste.

 • Zgłoszenie pracy się jednoznaczne z udzieleniem Organizatorom Konkursu praw do nieodpłatnego wykorzystania prac w celach promocyjnych i publikacji w dowolnym nakładzie oraz używania i publikowania na portalach społecznościowych i witrynach internetowych oraz w innych formach utrwaleń (cyfrowych i fizycznych).

 • Przekazane prace nie będą zwracane i przechodzą one na własność Organizatorów, którzy przejmują do nich prawa autorskie.

 • Zgłoszenie pracy i akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody Uczestników, lub ich Opiekunów Prawnych, na przetwarzanie danych przez Organizatorów Konkursu. Dane będą wykorzystane w ramach organizacji Konkursu i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

 • Zmian postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, mogących mieć wpływ na organizację Konkursu.

 • Odstąpienia od organizacji Konkursu bez podania przyczyn.

 • Upoważnienia członków komisji jurorskiej w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

 • Zmian terminu oddawania prac i podania tej informacji w czasie nieprzekraczającym 7 dni przed pierwotnie zakładanym terminem.

 • Zmian w składzie komisji jurorskiej.

 • Dyskwalifikacji pracy w przypadku niespełnienia standardów estetycznych i zgłoszonej niezgodnie z zasadami regulaminu.

 

19. Skład komisji konkursowej oceniającej prace uczestników z Polski w Kategoriach I (dzieci) i II (młodzież):

 

 

20. Skład komisji konkursowej oceniającej prace uczestników z Polski w Kategorii III (dorośli):

 

 

21. Skład komisji konkursowej oceniającej prace uczestników z Wielkiej Brytanii w Kategoriach I (dzieci) i II (młodzież):

 

 

22. Skład komisji konkursowej oceniającej prace uczestników z Wielkiej Brytanii w Kategorii III (dorośli):

 

 

23. Nagrody:

 • W Kategoriach I (dzieci) i II (młodzież) w Polsce i Wielkiej Brytanii przewiduje się nagrody rzeczowe i zestawy książkowe dla zdobywców miejsc I – III.

 • W Kategorii III (dorośli) przewiduje się nagrody finansowe dla zdobywców miejsc I – III.

 • Laureaci W Kategorii III (dorośli) z Wielkiej Brytanii otrzymają za I Miejsce - £150, za II Miejsce - £100, za III Miejsce - £50.

 • Laureaci W Kategorii III (dorośli) z Polski otrzymają za I Miejsce - 500 PLN, za II Miejsce - 300 PLN, za III Miejsce - 200 PLN.

24. Dane kontaktowe:

Inicjatywa Lokomotywa - Stacja Northampton

37 Alexandra Road

NN1 5QP Northampton

telefon: (+44) 7814637669

e-mail: lokomotywa.stacja.norhampton@gmail.com

www.lokomotywa.co.uk

 

Stowarzyszenie Przystanek Horyniec: przystanekhoryniec@onet.pl 

Przystanek Horyniec 2019 - plakat
Kotwica 1
bottom of page