top of page

Regulamin Konkursu Plastycznego

"Historia Polski pędzlem malowana"

Staca Wolność - Historia PolskiPędzlem Malowana (plakat 2)
Stacja Wolność - Historia Polski Pędzlem Malowana (plakat 1)
Konkurs Plastyczny - Histora Polski Pędzlem Malowan (Dywizjon 303)

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego “Historia Polski pędzlem malowana”  jest  Inicjatywa Lokomotywa - Stacja Northampton przy współpracy z Ambasadą Polską w Londynie. Konkurs realizowany jest w ramach projektu “Stacja Wolność”, upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

2. Celem Konkursu Plastycznego “Historia Polski pędzlem malowana”  jest - obok celebracji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - popularyzacja historii  naszej Ojczyzny wśród Polonii żyjącej w Wielkiej Brytanii, oraz rozwijanie kreatywności wśród najmłodszego pokolenia emigrantów.

 

3. Praca musi odnosić się do dowolnego miejsca, postaci, bądź wydarzenia związanego z historią Polski i losami narodu polskiego. Zakres czasowy obejmować powinien historyczne dzieje Polski, aż do historii najnowszej.

 

4. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice malarskiej bądź rysunkowej na powierzchni w wymiarach A4, A3 lub A2.

5. Praca konkursowa ma być pracą wykonaną własnoręcznie, niepublikowaną wcześniej i niezgłoszoną wcześniej w ramach innego konkursu plastycznego.

6. Udział w Konkursie mogą wziąć wszyscy przedstawiciele Polonii z całego Zjednoczonego Królestwa, w ramach kategorii wiekowych opisanych w punkcie 15 Regulaminu.  

 

7. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

 

8. W przypadku kategorii dla dorosłych niedopuszczalne jest zgłaszanie pracy w imieniu osób trzecich. Praca musi zostać zgłoszona osobiście, bądź przesłana na wskazany adres z Regulaminem Konkursu podpisanym własnoręcznie przez zgłaszającego. W przypadku prac osób niepełnoletnich, pracę zgłasza rodzic, lub inny opiekun prawny.

 

9. Uczestnik Konkursu, lub rodzic bądź opiekun prawny w przypadku zgłoszeń prac osób niepełnoletnich, zgłaszając pracę oświadcza, że przysługuje mu do niej prawo autorskie, majątkowe i osobiste.

 

10. Uczestnik Konkursu, lub rodzic bądź opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich, zgłaszając pracę zgadza się udzielić Organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w celach promocyjnych w następujących polach eksploatacji: reprodukcji w druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich kopii cyfrowych w Internecie i portalach społecznościowych oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych podejmowanych przez Inicjatywę Lokomotywę - Stacja Northampton, wliczając w to możliwe wykorzystanie ich w planowanych akcjach charytatywnych. Przekazane prace nie będą zwracane. Niniejszym, z chwilą przekazania prac do Konkursu, przechodzą one na własność Organizatorów, którzy przejmują do nich prawa autorskie i majątkowe.

 

11. Pracę należy podpisać na odwrocie podając: tytuł pracy wraz z krótkim opisem, imię i nazwisko, oraz wiek autora. Do pracy dołączyć należy podpisany własnoręcznie - w przypadku osób niepełnoletnich sygnowany przez rodzica, lub opiekuna prawnego - Regulamin Konkursu. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, praca nie zostanie zakwalifikowana do Konkursu.

12. Prace należy dostarczyć dnia 28 października 2018 w godzinach 16:00 - 19:00 do Vintage Retreat Northampton (Event Room) mieszczącego się w Northampton Business Centre przy Lower Harding St, Northampton NN1 2JL, gdzie przyjęte zostaną w obecności Organizatorów Konkursu i przedstawicieli grona Jurorskiego.

 

13. Prace można przesłać również - wraz z wszystkimi danymi z punktu 11 i załączonym podpisanym własnoręcznie, bądź w przypadku osób niepełnoletnich sygnowanym przez rodzica, lub opiekuna prawnego, Regulaminem Konkursu - do dnia 27 października pocztą lub kurierem na adres:

 

Inicjatywa Lokomotywa - Stacja Northampton

37 Alexandra Road

NN1 5QP Northampton​
 

14. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni:

a. w kategorii wiekowej do lat 8 nagrodami w postaci zestawów książkowych związanych z tematyką Konkursu, oraz statuetkami za zajęcie I, II i III miejsca.

b. w kategorii wiekowej od 9 do 16 lat nagrodami w postaci zestawów książkowych związanych z tematyką Konkursu, oraz statuetkami za zajęcie I, II i III.

c. w kategorii od lat 17 za zajęcie I miejsca nagrodą pieniężna w kwocie 150 GBP, za II miejsce nagrodą pieniężną w wysokości 100 GBP, oraz 50 GBP za zajęcie III miejsca a ponadto statuetkami za zajęcie miejsc I - III.

 

Laureaci wybrani drogą głosowania przez Internautów uhonorowani zostaną pamiątkowymi statuetkami i nagrodami w postaci książek związanych z tematyką Konkursu.


15. Zgłoszone prace oceniane będą w ramach trzech odrębnych kategorii wiekowych:

  1. Dzieci do lat 8.

  2. Dzieci i młodzież od 9 do lat 16.

  3. Młodzież i dorośli od lat 17.

 

16. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w następującym składzie:

 

Przewodnicząca Jury: Agnieszka Opolska - pisarka, malarka

Marta Derkiewicz - malarka

Agnieszka Wojciechowska - twórczyni rękodzieła artystycznego

Dorota Górczyńska-Bacik - poetka, pisarka, malarka

 

17. Zgłoszone prace będą również sfotografowane, opisane imieniem i nazwiskiem autora i opatrzone tytułem a następnie opublikowane zostaną na stronie Organizatorów i poddane głosowaniu przez Internautów. Prace, które otrzymają najwięcej głosów w każdej kategorii wiekowej uhonorowane zostaną odrębnymi Nagrodami Publiczności w postaci statuetek i nagród książkowych. Odpowiednia Ankieta zostanie udostępniona w okresie od 3 do 10 listopada a wyniki głosowania zostaną ogłoszone w trakcie finałowego Wydarzenia projektu “Stacja Wolność”, które rozpocznie się o godzinie 18:00 11 listopada w Vintage Retreat Northampton.​
 

18. Prace zakwalifikowane do Konkursu zostaną ocenione przez Jury bez obecności Autorów - za zamkniętymi drzwiami. Informacje o wynikach głosowania pozostaną tajne i do czasu ich ogłoszenia w dniu 11 listopada będą znane tylko i wyłącznie Jurorom.   

 

19. Decyzje Jury i wyniki głosowania Internautów są ostateczne i nieodwołalne.


20. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w trakcie finałowego Wydarzenia organizowanego w ramach projektu „Stacja Wolność”, które odbędzie się 11 listopada 2018 o godzinie 18:00 w Vintage Retreat Northampton, mieszczącym się w Northampton Business Centre przy Lower Harding St, Northampton NN1 2JL.

 

21. Odebranie nagrody musi zostać dokonane przez zgłaszającego pracę - osobiście. Nagrody dla osób niepełnoletnich wręczone zostaną przy obecności rodzica, bądź opiekuna prawnego, lub odebrane przez nich w imieniu Autora pracy.

 

22. W przypadku niemożliwości pojawienia się na Wydarzeniu w dniu 11 listopada, Laureaci mają 14 dni na osobisty - lub w przypadku osób niepełnoletnich przy obecności, bądź za pośrednictwem rodziców, lub opiekunów prawnych - odbiór nagrody, po uprzednim skontaktowaniu się z Organizatorami Konkursu. Po upływie tego czasu nagroda pieniężna przechodzi w ręce Organizatorów i wykorzystana zostanie w innych realizowanych przez nich projektach.

23. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu.

24. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące - bądź w przypadku osób niepełnoletnich rodziców, lub opiekunów prawnych - zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych. Pozyskane dane wykorzystane zostaną tylko do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

 

  1. zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń losowych mających wpływ na organizowanie Konkursu,

  2. odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,

  3. nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac (minimalna liczba prac w danej kategorii: 3)

  4. upoważnienia członków Jury do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu,

  5. zmian składu i liczby członków Jury do dnia 27 października 2018,

  6. zmiany terminu oddawania prac i wyznaczenia nowej daty ich zgłaszania w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed 11 listopada 2018 roku.

 

26. Dane kontaktowe Organizatorów:

 

Inicjatywa Lokomotywa - Stacja Northampton

37 Alexandra Road

NN1 5QP Northampton

telefon: 07814637669

e-mail: lokomotywa.stacja.norhampton@gmail.com

www.lokomotywa.co.uk

Dokument regulaminu do pobrania w formacie PDF - LINK

bottom of page