top of page
Lokomotywa - Stacja Northampton  Konkurs Recytatorski III Edycja

Regulamin III Edycji Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży

Lokomotywa - Stacja Northampton

 

1. Organizatorzy:

 

Organizatorem konkursu jest Inicjatywa Lokomotywa – Stacja Northampton

 

2. Cele konkursu:

 

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno literatury polskiej i utworów polskojęzycznych.

 • Popularyzacja poezji i prozy w języku polskim wśród dzieci i młodzieży.

 • Wzmacnianie poczucia patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, oraz dokonań jej najwybitniejszych przedstawicieli.

 • Zachęcenie do występów scenicznych.

 • Rozwijanie zdolności recytatorskich.

 • Motywowanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 • Propagowanie dorobku klasycznych polskich twórców poezji dziecięcej w języku angielskim.

 

3. Zasady uczestnictwa:

 

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od lat 3 do 15.

 • Konkurs będzie miał formę prezentacji tekstów polskiej i polskojęzycznej poezji i prozy - klasycznej,  współczesnej i autorskiej (własnej).

 • Dopuszcza się zaprezentowanie utworu własnego.

 • Kryteria doboru prezentacji tekstów prozą są dwa - musi być to fragment w języku polskim a czas jej trwania nie może przekroczyć trzech minut!

 • Uczestnicy, którzy wzięli udział w I i II Edycji Konkursu Recytatorskiego Lokomotywy, zobowiązani są do wyboru innego niż uprzednio wiersza. 

 • Każdy uczestnik zaprezentować może jeden utwór, lub wybrany fragment prozy. 

 • Dany wiersz, lub ten sam fragment prozy może zostać wybrany i zaprezentowany przez maksymalnie dwóch różnych uczestników (o wykluczeniu wiersza z listy dostępnych utworów będziemy informować na stronie konkursu). 

 • Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie konkursu.

 • Zgłoszenie wiąże się z uiszczeniem wpisowego w kwocie £15 (15 funtów) za każdego zgłoszonego uczestnika. W przypadku wycofania się Uczestnika, kwota wpisowego nie ulega zwrotowi.

 • Wpisowe przyjmowane będzie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie konkursu z wykorzystaniem systemu płatności PayPal.

 • Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 11.02.2020.

 • Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu może ulec zmianie, jeśli przekroczona zostanie maksymalna liczba uczestników w danej turze, która wynosi 20 występów w każdej z  kategorii (od lat 3 do 5, od lat 6 do 8, oraz od lat 9 do 15) i Kategorii Specjalnej.

4. Przebieg konkursu:

 

 • Konkurs rozgrywać się będzie w trzech turach.

 • W pierwszej części wystąpią dzieci w wieku dzieci do lat pięciu.*

 • W drugiej części wystąpią dzieci od lat sześciu do ośmiu.*

 • W trzeciej części wystąpią w dzieci i młodzież w wieku od lat dziewięciu do piętnastu.*

 • Maksymalna łączna ilość występów w każdej turze: 20.

*  Dokładny i ostateczny rozkład czasowy kategorii podamy najpóźniej 2 tygodnie przed finałem konkursu.

5. Kryteria oceniania i punktacja:

a. Dobór repertuaru (0 – 5 punktów):

 

 • Dostosowanie tekstu do wieku recytatora.

 • Oryginalność wyboru.

 • Wybór wiersza umożliwiającego zaprezentowanie walorów głosowych uczestnika.

 

b. Dykcja (0 – 5 punktów):

 

 • Wymowa staranna i zgodna z zasadami kultury słowa.

 • Prawidłowa artykulacja głosek.

 • Poprawne posługiwanie się oddechem.

 • Właściwe akcentowanie wyrazów.

 

c. Interpretacja (0 – 5 punktów):

 

 • Modulowanie głosem.

 • Właściwe akcentowanie ważnych treści utworu (intonacja)

 • Uwzględnianie znaków interpunkcyjnych.

 • Stosowanie pauzy zgodnie z intencją autora, lub przyjętą interpretacją.

 • Właściwe tempo narracji.

 

d. Ogólne wrażenie artystyczne (0 – 5 punktów):

 

 • Bezbłędne opanowanie tekstu.

 • Oryginalność występu.

 • Wrażenie, jakie występ wywarł na słuchaczy.

 • Skupienie się na słowie.

 

Łączna ilość punktów: 20

5. Skład komisji konkursowej:

 

Przewodniczący komisji: Albert Opolski - aktor

Agnieszka Opolska - pisarka i malarka

https://www.opolska.net/

Darek W. Tokarski, pisarz

autor książki "Cena nieśmiertelności. Bursztynowa zagadka"

Kasia Krawieckapisarka, felietonista

autorka książki "Janka. Opowieść nie tylko o Wołyniu"

https://www.kasiakrawiecka.com/

Magdalena Karuś

Polska Szkoła Sobotnia im. Bł. Franciszki Siedliskiej.

Elżbieta Smykla

Polska Szkoła Sobotnia w Wellingborough im. Pilotów Dywizjonu 303

Błażej Szuman - poeta, satryk i autor tekstów piosenek

Sławomira Małgorzata Wiśniewska

Księgarnia Perfect Solutions – Czytam i Mówię Po Polsku

 Edu Owls - Polska Sobotnia Szkoła w Leicester

Piotr Słonina

303 Polish Soccer Club Northampton 2011

7. Kontakt:

 

Facebook: Lokomotywa – Stacja Northampton.

E-mail: lokomotywa.stacja.northampton@gmail.com

www.lokomotywa.co.uk

 

Kategoria Specjalna
Jurorzy
Czasy
bottom of page